سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای صداو سیما  
مدیر آموزشی . پژوهشی  
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مدرسه اسلامی هنر  
مدیرگروه آموزشی. پژوهشی  
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مدیرکل خدمات رسانه‌ای 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مدرسه اسلامی هنر 
مدیر گروه فیلم‌نامه نویسی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشكده علمی ، كاربردی سوره  
مدرس 
 
 
مبانی ارتباطات – جامعه شناسی 
تدریس 
مدرسه اسلامی هنر  
مدرس 
 
 
مختلف